Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii

Nr sprawy: 
ABOWITT-0606-PT45
Data (wystawienia): 
2018-01-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa jest wykonywana na potrzeby projektu pn. „Zastosowanie kationowego polimeru do hamowania krwawienia wywołanego przez heparynę niefrakcjonowaną i drobnocząsteczkową.”, akronim: BLEEDOUT, realizowanego na podstawie umowy nr TANGO2/340208/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie w/w projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia polegającego na wycenie technologii ujętej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028 pt. USE OF A BLOCK POLYMER COMPRISING A BLOCK OF POLY(3-(METHACRYLOYLAMINO)PROPYLTRIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE) (PMAPTAC) FOR THE NEUTRALIZATION OF HEPARIN

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do wyceny na rzecz Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji. Wykonawca przekaże ekspertyzę wraz z plikami kalkulacyjnymi z obliczeniami w wersji pdf oraz edytowalnej, a także papierowej z podpisem osób wykonujących.

Dla celów wykonania niniejszej ekspertyzy Zamawiający udostępni Wykonawcy opisy zgłoszenia patentowego.

Wycena powinna obejmować następujące scenariusze komercjalizacji:
a) licencja wyłączna nieograniczona terytorialnie,
b) sprzedaż praw do wynalazku.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowań, materiałów, podróży niezbędnych do wykonania usługi, itp. ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia, spełniającymi łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia:
a) posiadają:
• udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu wycen dotyczących wprowadzania na rynek produktów leczniczych do stosowania u ludzi (minimum 2 wyceny w ciągu ostatnich 5 lat);
• udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw (minimum 3 wyceny w ciągu ostatnich 5 lat);
• udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu wycen/analiz dla funduszy inwestycyjnych (minimum 5 wycen/analiz w ciągu ostatnich 5 lat);
• licencję maklera giełdowego lub certyfikowanego doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
• pozytywne referencje od dwóch Zamawiających wycenę z dziedziny farmacji/medycyny.

b) złożą oświadczenie o zagwarantowaniu dostępu do danych rynkowych, pochodzących z profesjonalnych zewnętrznych baz danych z informacjami niedostępnymi powszechnie o rynkach, których dotyczy wyceniany Wynalazek, w tym zawierających informacje o rynkach zbytu (m.in. wartości kluczowych rynków, szczegółów dokonywanych transakcji w zakresie transferu technologii, tj. umowy licencyjne, umowy sprzedaży technologii), informacje o trendach panujących na rynku (prognozy dotyczące wartości i zachowania rynków w przyszłości), informacje o podmiotach gospodarczych działających na rynkach właściwych dla wycenianego Wynalazku.

4. Warunki płatności.
Płatność dokonana zostanie przelewem, do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

5. Wybór oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę kompetencje Wykonawcy i cenę usługi.

Kryteria oceny:
Cena – 60 pkt
Doświadczenie – 40 pkt
Sposób oceny ofert:
Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto ze złożonych ofert
C = ———————————————————- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

Kryterium nr 2 – Doświadczenie – punkty przyznane zostaną za wykazane doświadczenie w wykonaniu wycen w ciągu ostatnich 5 lat odpowiednio:
1) w zakresie wszystkich wykonanych wycen
a) do 5 wycen – 5 pkt
b) 6 - 15 wycen – 10 pkt
c) 16 - 25 wycen – 15 pkt
d) 26 i więcej wycen – 20 pkt
2) w zakresie przygotowania wycen dotyczących wprowadzania na rynek produktów leczniczych do stosowania u ludzi
a) do 2 wycen – 5 pkt
b) 3 – 4 – 10 pkt
c) 5 - 6 – 15 pkt
d) 7 i więcej – 20 pkt

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-03-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmakodynamiki, ul. Mickiewicza 2C, 15-089 Białystok, tel./fax: 85 748 5601
• Dr hab. Andrzej Mogielnicki – w sprawach merytorycznych dotyczących oferty i zamówienia tel.: +48 602114344, e-mail: amogiel@umb.edu.pl
• Dr Andrzej Małkowski – w sprawach organizacyjnych związanych ze składaniem ofert i wykonaniem zamówienia
tel.: +48 85 686 5122, e-mail: bowitt@umb.edu.pl

Dział: 
Zakład Farmakodynamiki
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Dr hab. Andrzej Mogielnicki
Telefon kontaktowy: 
+48 602114344
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
  • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  • wykaz wykonanych wycen wraz z potwierdzeniami odbioru
  • niezbędne dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie i wykształcenie
  • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2)
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-01 09:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: a. osobiście w siedzibie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, BOWITT, ul J. Kilińskiego 1, 15-089 b. lub przesłać na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, BOWITT, ul J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok c. lub przesłać e-mail na adres: bowitt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
  • w przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za wykonanie zadania, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty dotyczącej jw.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.doc32.5 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc33 KB
pt45_-_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf252.92 KB