Zapytanie o cene usług konserwacji i napraw dźwigów

Nr sprawy: 
TKE.074.18.2018
Data (wystawienia): 
2018-08-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty usługowej na wykonywanie : comiesięcznej konserwacji, pogotowia dźwigowego , bieżących napraw, pomiarów elektrycznych oraz przygotowania urządzeń i uczestnictwo w badaniach rocznych UDT dla pięciu dźwigów osobowych użytkowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wg wykazu w zapytaniu ofertowym i załączonej dokumentacji.
Okres wykonywania usługi od 1.09.2018r. do 30.09.2020r.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-09-30
2. Okres: 
2018-09-01 - 2020-09-30
3. Termin (słownie): 
dwadzieścia pięć miesięcy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
854785548, 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności.
Kopie uprawnień UDT do prowadzenia działalności usługowej
Kopię uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-20 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_o_cena_uslugi.doc65.5 KB
formularz_oferty.doc30.5 KB
zalaczni_do_formularza_oferty_konserwacja_dzwigow_..doc43 KB
umowa_konserwacja_dzwigow_w_budynkach_umb.docx25.56 KB
zalaczni_nr_2_do_umowy_konserwacja_dzwigow.doc39.5 KB
zakres_szczegolowy_prowadzenia_konserwacji_dzwigow_zalacznik_nr_3.doc71.5 KB