Zaprojektowanie , wykonanie i montaż wieszaków do szatni

Nr sprawy: 
AGU/09/08/2018
Data (wystawienia): 
2018-08-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie wieszaków uchylnych (około 5 sztuk) do szatni w budynku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A w Białymstoku.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-09-28
3. Termin (słownie): 
Dwudziesty ósmy wrzesień dwa tysiące osiemnastego roku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy: 
85 748 5541
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-17 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Pokój numer: 
15
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.