zapewnienie w terminie 18-20.04.2018 roku usługi hotelowej w Szczecinie dla 1 pracownika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nr sprawy: 
AZP/US/11/APP-073/CSM/2/2018
Data (wystawienia): 
2018-04-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w terminie 18-20 kwietnia 2018 r. usługi hotelowej (dwie doby hotelowe) w Szczecinie dla 1 pracownika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uczestniczącego w spotkaniu konsultacyjnym uczelni medycznych odbywającym się w siedzibie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin.
Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
II. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

- cena brutto za 1 nocleg - 60%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena obejmuje nocleg wraz ze śniadaniem.

- odległość miejsca noclegu od miejsca realizacji spotkania - 40%
Powyżej 5 km – 0 punktów
Od 2 km do 5 km – 20 punktów
Poniżej 2 km – 40 punktów

Miejscem realizacji spotkania jest: siedziba Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym miejsce noclegu. Odległość będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie wskazań serwisu internetowego „Mapy Google” dla przejazdu samochodem.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
18-20.04.2018 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Turkowicz; Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25; 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-04-11 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na zapewnienie w terminie 18-20.04.2018 roku usługi hotelowej w Szczecinie dla 1 pracownika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, sprawa nr AZP/US/11/APP-073/CSM/2/2018- Nie otwierać przed dniem 11.04.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc162.5 KB
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx199.33 KB
zalacznik_nr_3_umowa_wzor.docx82.08 KB
zalacznik_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych.doc152 KB
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.docx193.26 KB