Zapewnienie usługi hotelowej w Lublinie dla 2 grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nr sprawy: 
AZP/US/13/APP-073/CSM/3/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-11
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelowej w Lublinie, dla 2 grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w czerwcu 2018 roku.
Pobyt pracowników UMB w Lublinie związany jest ze stażem realizowanym w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 19.
Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
II. Sposób realizacji usługi:
1. Usługa obejmuje noclegi ze śniadaniem dla następujących grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
1) grupa 1: 04-08 czerwca 2018 roku – 6 osób (4 noclegi x 6 osób łącznie 24 doby hotelowe)
2) grupa 2: 11-15 czerwca 2018 roku – 6 osób (4 noclegi x 6 osób łącznie 24 doby hotelowe)
2. Wykonawca zapewni pracownikom UMB noclegi w pokojach jednoosobowych. Wszystkie osoby powinny być zakwaterowane w jednym budynku.
3. Zamawiający planuje zamówienie maksymalnie 48 noclegów (dób hotelowych ze śniadaniem).
4. Wymagania dotyczące obiektu noclegowego:
a. Hotel minimum 3* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004roku, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie i innych obiektów, w których sa świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2166), lub obiekt nie posiadający statusu hotelu, ale świadczący usługi w standardzie równym standardowi co najmniej trzygwiazdkowego hotelu, wyposażony w bazę noclegową.
b. Położenie obiektu noclegowego na terenie miejscowości Lublin. Miejsce noclegu Wykonawca określi w formularzu ofertowym.
c. W ramach usługi noclegu zapewnione będzie śniadanie w miejscu realizacji usługi noclegu, w formie bufetu szwedzkiego. Świadczenie usług żywienia zrealizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), wyżywienie spełnia wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.
III. 1)Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 cena brutto za 1 nocleg (PC) - 60 %
 odległość miejsca noclegu w od miejsca stażu (PO) - 30%
 możliwość spożycia kolacji, przygotowanej przez Wykonawcę, w miejscu realizacji usługi (PK) - 10%

2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

3) Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena 60 %.

4) Ilość punktów PO, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „odległość miejsca
noclegu w od miejsca stażu”:
Powyżej 5 km – 0 punktów
Od 2 km do 5 km – 15 punktów
Poniżej 2 km – 30 punktów
Miejscem stażu jest Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 19. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym miejsce noclegu oraz odległość. Odległość będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie wskazań serwisu internetowego „Mapy Google” – trasa piesza.

30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium „odległość miejsca
noclegu w od miejsca stażu(PO)” 30%

5) Ilość punktów PK, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „możliwość spożycia kolacji, przygotowanej przez Wykonawcę, w miejscu realizacji usługi”:

Nie: 0 punktów
Tak: 10 punktów

Wykonawca poda ww. informację w formularzu ofertowym.
Przez miejsce realizacji usługi Zamawiający rozumie miejsce zakwaterowania w obiekcie noclegowym wskazanym w formularzu ofertowym.

6)Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PO +PK

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
04-15 czerwca 2018 r. t.j. 1) grupa 1: 04-08 czerwca 2018 roku – 6 osób (4 noclegi x 6 osób łącznie 24 doby hotelowe) 2) grupa 2: 11-15 czerwca 2018 roku – 6 osób (4 noclegi x 6 osób łącznie 24 doby hotelowe)
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Turkowicz; Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25; 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-21 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na zapewnienie usługi hotelowej w Lublinie dla 2 grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, sprawa nr AZP/US/13/APP-073/CSM/3/2018 - Nie otwierać przed dniem 21.05.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zal_1_formularz_ofertowy.doc163 KB
zal_2_hotel_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx201.96 KB
zal_3_hotel_umowa_wzor.docx82.64 KB
zal_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych.doc152 KB
zmieniony_zal_1_formularz_ofertowy.doc163 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc158 KB