Zakup narzędzia do diagnozowania kompetencji studentów wraz ze specjalistycznym szkoleniem i licencją w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku"

Nr sprawy: 
ABK/2/ZPU1/2019
Data (wystawienia): 
2019-09-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Zakup i wdrożenie narzędzia do badania kompetencji:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dysponowania osobą uprawnioną do wdrożenia u Zamawiającego narzędzia do diagnozy kompetencji – Wdrożeniowcem,
b) dostarczenia i wdrożenia narzędzia do badania kompetencji w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 18.10.2019 r., przy czym termin wdrożenia określony zostanie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 7 dni przed datą wdrożenia,
c) zapewnienia dostępu do narzędzia przy realizacji usług doradczych, w terminie realizacji projektu, w okresie: X 2019 – IX 2022 roku. Narzędzie do badania kompetencji będzie zainstalowane i udostępnione w zasobach technicznych Wykonawcy,
d) zapewnienia dostępu do danych archiwalnych zgromadzonych w terminie realizacji projektu,
e) zapewnienia nieograniczonego limitu badanych osób w terminie realizacji projektu,
f) świadczenia w terminie realizacji projektu:
• pomocy serwisowej w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 (e-mail lub telefon) w przypadku wystąpienia problemów technicznych lub błędów, przy czym reakcja Wykonawcy na telefon czy e-mail wymagana jest w terminie do 30 minut od zgłoszenia przez Zamawiającego.
• usług aktualizacji narzędzia.
2. Dostarczone przez Wykonawcę narzędzie do badania kompetencji musi:
a) umożliwić badanie kompetencji studentów podczas świadczenia indywidualnych porad zawodowych, co przełoży się na: dopasowane do potrzeb i możliwości studentów określenie dalszej ścieżki edukacyjnej/zawodowej oraz dopasowane do potrzeb i kompetencji studentów programów i zakresu warsztatów i coachingu kariery.
b) zapewnić możliwość wypełniania testów kompetencyjnych w trybie on-line przez studenta,
c) diagnozować minimum 5 wymienionych obszarów kompetencji:
• budowanie i rozwój relacji interpersonalnych – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi, tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy, pozyskiwanie zaufania,
• komunikatywność – umiejętność precyzyjnego i zrozumiałego sposobu wyrażania się, zdolność rozumienia wypowiedzi innych osób, umiejętność aktywnego słuchania,
• praca zespołowa – umiejętność nawiązywania grupowych relacji, pełne zaangażowanie w realizację wspólnych celów i dążenie do ich osiągnięcia, umiejętność dostarczania innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę zespołu, podejmowanie współodpowiedzialności za realizowane cele,
• radzenie ze stresem – umiejętność radzenia z wysokim napięciem emocjonalnym i długotrwałym obciążeniem w trudnych sytuacjach, utrzymywanie wysokiej efektywności pracy w sytuacji działania pod presją,
• przywództwo – umiejętność budowania autorytetu wśród innych, motywowanie i inspirowanie do działania, wspieranie współpracowników w zakresie realizacji celów.
d) generować raporty z badań w formie opisowej (dostępne on-line, z możliwością wydruku) dla poszczególnych osób wraz ze wskazówkami rozwojowymi, w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zakończenia badania przez danego uczestnika,
e) przystosować raporty pod kątem elementów graficznych takich jak: logotypy uczelni i projektu.
f) udostępniać pełny zakres zebranych danych w postaci plików csv dających możliwość zaczytania i manualnego przetworzenia narzędziem zewnętrznym, odtworzenia w razie awarii lub transferu danych do innych systemów informatycznych
g) archiwizować dane dotyczące wypełnień oraz dawać możliwość importowania i eksportowania tych danych w taki sposób, aby była możliwość odtworzenia stanu systemu z zadanego okresu czasu (na dzień).

II Szkolenie z zakresu obsługi zakupionego narzędzia do badania kompetencji
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przeprowadzenia 2- dniowego szkolenia (16 godz.) w siedzibie Zamawiającego, po wdrożeniu narzędzia, nie później niż do 18.10.2019 r., przy czym termin szkolenia określony zostanie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 7 dni przed datą szkolenia (Zamawiający zapewni pomieszczenie wraz z komputerem podłączonym do Internetu),
b) przeszkolenia 3 pracowników zatrudnionych w Akademickim Biurze Karier,
c) opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych /instrukcji obsługi narzędzia do badania kompetencji w dniu rozpoczęcia szkolenia,
d) wystawienia certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
• cena (PC) – 60%,
• liczba kompetencji badanych przy użyciu narzędzia (PK) – 40%.

1.Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
80 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 80%.
3. Ilość punktów PK, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „liczba kompetencji badanych przy użyciu narzędzia” zostanie przyznana w następujący sposób:*
• minimum 5 kompetencji (minimalny dopuszczony) – 0 pkt,
• 6 - 10 kompetencji – 20 pkt,
• 10 i więcej kompetencji – 40 pkt.
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium liczba kompetencji badanych przy użyciu narzędzia – 40 %.
4.Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PK.

III. Składanie ofert
Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna)
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Bielecka - Odyniec
Telefon kontaktowy: 
tel.: 85 748 58 09
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym.
3. Specyfikację oferowanego narzędzia zawierającą krótki opis badanych kompetencji.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-09-27 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr ABK/2/ZPU1/2019. Nie otwierać przed 30.09.2019, godz. 08:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
1._formularz_ofertowy.docx275.33 KB
2._szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_-_narzedzie.docx272.76 KB
3._umowa.docx279.32 KB
4._umowa_powierzenia.docx276.9 KB
5._oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf428.83 KB
rozstrzygniecie_na_strone.pdf318.78 KB