Zakup elektronicznego narzędzia (ankiety) do zbadania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunków studiów prowadzonych przez UMB wraz z raportem w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym..."

Nr sprawy: 
ABK – 073/1/ZPU1/2019
Data (wystawienia): 
2019-01-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres usługi obejmuje:
1.Przygotowanie narzędzia badawczego w postaci formularza elektronicznej ankiety, skierowanej do pracodawców oraz potencjalnych pracodawców zatrudniających w przyszłości absolwentów (14 kierunków studiów) UMB, zawierającej zestaw pytań przekazany przez Zamawiającego (sformułowanych pod kątem kompetencji, umiejętności i wiedzy, jakie posiada oraz powinien posiadać absolwent danego kierunku UMB),

2.Dystrybucję ankiety:
a)wśród pracodawców oraz potencjalnych pracodawców absolwentów wszystkich (14) kierunków studiów UMB,
b)baza pracodawców i potencjalnych pracodawców ma zostać opracowana przez Wykonawcę. Zamawiający udostępni część posiadanej bazy danych w tym zakresie,
c)badanie ankietowe ma objąć respondentów w następującym zakresie:
•na kierunkach: Lekarskim, Lekarsko Dentystycznym po min. 20 respondentów na każdym,
•na kierunkach: Techniki dentystyczne, Analityka Medyczna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Elektroradiologia, Farmacja, Kosmetologia po min. 15 respondentów na każdym,
•na kierunkach: Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne, Logopedia z Fonoaudiologią, Dietetyka, Fizjoterapia po min. 10 respondentów na każdym,

3.Analizę przeprowadzonych ankiet i sporządzeniem raportu z badania zawierającego minimum:
a)cel i przedmiot badań,
b)metodę, technikę i narzędzie badawcze,
c)dobór próby, organizację i przebieg badań,
d)charakterystykę badanych respondentów,
e)analizę danych (analiza badania min. 195 respondentów),
f)wnioski z przeprowadzonych badań.

4.Przekazanie Zleceniodawcy raportu z badania wraz z opracowaną bazą danych pracodawców zatrudniających absolwentów UMB oraz potencjalnych pracodawców, którzy mogą w przyszłości zatrudniać absolwentów UMB.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-04-25
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr ABK – 073/1/ZPU1/2019. Nie otwierać przed 17.01.2019, godz. 12.00"

Dział: 
Biuro Karier
Numer pokoju: 
115
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Maksimiec
Telefon kontaktowy: 
tel.: 85 748 58 09
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu minimum 1 badania ankietowego (wśród co najmniej 100 osób) wraz z przygotowaniem raportu/opracowania badania.
3. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-01-17 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Biuro Karier
Pokój numer: 
115
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
2.1_formularz_ofertowy.docx273.55 KB
2.2_opz.docx277.94 KB
2.3__wzor_umowy_zlecenia.docx273.52 KB
2.4_oswiadczenie_o_powiazaniach_kapitalowych.docx262.94 KB
3.1_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_na_strone_zam._pub..docx271.06 KB