Zakup azotu ciekłego

Nr sprawy: 
TZ-231/3/C/2019
Data (wystawienia): 
2019-08-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa azotu ciekłego dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek w godz.7:30 - 10:00. Ilości poszczególnych dostaw będą uzgadniane telefonicznie.Miejsce dostawy Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok ul Akademicka 3.
Napełnianie pojemników o różnych pojemnościach w miejscu dostawy.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Osiem dni od daty zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy: 
85 748 5544
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-12 09:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1_-_azot.xls35.5 KB