wyłonienie wykonawcy usługi wywozu kontenerów gruzowych z obiektów UMB

Nr sprawy: 
AGU/01/2018
Data (wystawienia): 
2018-01-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamOwienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

wyłonienie wykonawcy usługi wywozu kontenerów gruzowych typu PA-1100 i typu NP 5 z obiektów UMB około 40 sztuk w okresie 2 lat

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-03-11
2. Okres: 
2018-03-11 - 2020-03-11
3. Termin (słownie): 
2 lata
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum, tel 85 7485452

Dział: 
Administr. Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
12a
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Lech Gołębiewski
Telefon kontaktowy: 
85 7485452
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-20 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
AGU
Pokój numer: 
12A
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
2018-kont-gruzowe-wybor_oferty.pdf62.46 KB