Wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB.

Nr sprawy: 
AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018
Data (wystawienia): 
2018-06-15
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, oraz wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok przez co najmniej 5 osób.
Spośród złożonych ofert, zostanie wybranych 5 Wykonawców. Zamawiający zastrzega konieczność osobistego wykonania zamówienia. Wykonawca nie może korzystać z potencjału podmiotu trzeciego. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby ofert zgodnych z treścią zapytania ofertowego Zamawiający wybierze odpowiednio mniejszą liczbę Wykonawców.

2) Zakres czynności:
• Analiza akt sprawy, sporządzanie sprawozdań i opinii sądowo – lekarskich
• Badania osób pokrzywdzonych i poszkodowanych
• Oględziny zewnętrzne i sądowo – lekarska sekcja zwłok, oraz zabezpieczenie materiału do badań dodatkowych
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Specjalizacja z medycyny sądowej bądź rezydentura w zakresie medycyny sądowej, udokumentowana w przypadku lekarza specjalisty przez przedstawienie dyplomu lekarza specjalisty medycyny sądowej, w przypadku rezydenta zaświadczenia o odbywaniu rezydentury w ośrodku akredytowanym – dokumenty złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Doświadczenie w zakresie czynności medyczno – sądowych wykonywanych na zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w powyższym zakresie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1);
3) Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie medycyny sądowej; w przypadku lekarzy specjalistów – autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 prac naukowych. W celu potwierdzenia dorobku naukowego Wykonawca powinien wypełnić załącznik nr 5 - wykaz dorobku naukowego. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, kserokopii wskazanych prac.
4) Udokumentowany udział w konferencjach, zjazdach i szkoleniach w zakresie medycyny sądowej, w przypadku lekarzy specjalistów - udział w co najmniej 3 konferencjach lub zjazdach naukowych (certyfikat udziału lub streszczenie zjazdowe z konferencji), w przypadku rezydentów – udział w co najmniej 2 konferencjach lub zjazdach (certyfikat udziału lub streszczenie zjazdowe).
W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) liczbę konferencji, zjazdów i szkoleń w zakresie medycyny sądowej, w których brał udział, które poprze dołączonymi do oferty ww. dokumentami (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
5) Stała dyspozycyjność w świadczeniu usług zgodnie z harmonogramem i zadaniami wyznaczonymi przez nadzorującego wykonanie czynności Kierownika Zakładu MS, a mianowicie w przypadku osób pokrzywdzonych - natychmiast po zgłoszeniu się takiej osoby. W przypadku badań sekcyjnych - do 1 godziny od ustaleń z prokuraturą i otrzymaniu postanowienia. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w powyższym zakresie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
6) Niekaralność. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w powyższym zakresie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7) Wymagania dodatkowe nieobligatoryjne: stopień naukowy - dr n. med. lub wyższy/ tytuł naukowy – profesor. Wykonawca poda informację w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

5. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:
1) Cena – 100%,
2) Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 100
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
100 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena 100 %.

6. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
85121200-5 (specjalistyczne usługi medyczne).
85141000-9 (usługi świadczone przez personel medyczny)

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Okres dwóch lat od daty zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy: od. 01.07.2018 do 30.06.2020 roku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Administracyjno- Gospodarczy i Usług; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr Anna Krukowska– Kierownik Działu AGU; prof. dr hab. Anna Niemcunowicz – Janica – Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej; mgr Katarzyna Turkowicz- Specjalista ds. zamówień publicznych
Telefon kontaktowy: 
tel: 85 748-55-43; tel: 85 748-59-51; 85 748- 56-25
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
2) Dyplom lekarza specjalisty medycyny sądowej/ zaświadczenie o odbywaniu rezydentury w ośrodku akredytowanym,
3) Wykaz dorobku naukowego (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
4) Certyfikat udziału lub streszczenie zjazdowe z konferencji.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-25 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe pn. Wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB, sprawa nr AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018 - Nie otwierać przed dniem 25.06.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx26 KB
zalacznik_nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx23.93 KB
zalacznik_nr_3_-wzor_umowy.doc56.5 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym.docx20.02 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_dorobku_naukowego.docx12.91 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx40.75 KB