Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami

Nr sprawy: 
APP-49/CSM/2018
Data (wystawienia): 
2018-01-26
Zapytanie ofertowe: 

dotyczące rozeznania cenowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

UWAGA:
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 09.02.2018 r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2017/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.
Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa będzie świadczona w okresie od 1 marca do 15 czerwca 2018 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-09 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza w formie skanu do dnia 09 lutego 2018 roku, na adres mailowy: marek.sokolowski@umb.edu.pl
ZałącznikWielkość
zal_1_opis_przedmiotu_zamowenia_szacowanie.docx194.35 KB
zal_2_formularz_rozeznania_cenowego.docx194.79 KB