Świadczenie usługi cateringowej w trakcie seminarium naukowego z cyklu Wspieranie Zdrowia pt. „Grzyby przyszłością medycyny?” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”

Nr sprawy: 
ABOWITT-0601-II+/2018/01
Data (wystawienia): 
2018-02-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie seminarium naukowego z cyklu Wspieranie Zdrowia pt. „Grzyby przyszłością medycyny?” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Zamówienie dotyczy projektu „Inkubator Innowacyjności +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umowa nr MNISW/2017/DIR/41/II+. Organizowane spotkanie naukowców z przedsiębiorcami służy inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zachęcaniu do tworzenia wspólnych projektów.

3.2. Zakres usługi obejmuje przygotowanie i dostarczenie serwisu obejmującego:

Dnia 15.02.2018 r.:
Bufet słodki - ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek do wyboru (łącznie minimum 120 gram ciasta na osobę)
Napoje gorące – gorąca woda (w ilości dostosowanej do liczby uczestników), kawa rozpuszczalna, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty
Napoje zimne – woda niegazowana podawana w butelkach (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe podawane w dzbankach min. dwa rodzaje (po min. 500 ml/osoba)

Obiad
• przekąski: bukiet sałat z grillowanym łososiem 100g/porcja, sałatka z selera z orzechami 100g/porcja
• zupa: krem z brokuł 250ml/porcja
• danie wegańskie: pierogi z pieczarkami 300g/porcja
• danie mięsne: kiszka ziemniaczana 100g/porcja
• polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu 80g/porcja
• ryba morska w sosie śmietanowym 80g/porcja
• kasza bulgur 100g/porcja
• warzywa na parze 100g/porcja
• surówki: z kapusty pekińskiej 100g/porcja, z czerwonej kapusty zakwaszanej 100g/porcja
• Napoje gorące – gorąca woda (w ilości dostosowanej do liczby uczestników), kawa rozpuszczalna, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty
• Deser - ciasta pieczone min 3 rodzaje (100gram na osobę), mini deser min. 2 rodzaje 50g/os

Dnia 16.02.2018 r.:
tace przekąsek: asortyment: kanapki, ptysie, babeczki (po 3 sztuki na osobę) asortyment ciast jw. (około 30 osób) dostarczenie cateringu w postaci łatwej do przewozu na wskazany adres w Białymstoku bez usługi kelnerskiej

Serwis powinien być przygotowany na około 30 minut przed rozpoczęciem seminarium i być dostępny dla uczestników przez cały czas trwania wydarzenia.

Przedstawiony zakres usługi dotyczy porcji na osobę na dzień seminarium.

3.3. Uczestnicy:
• Seminarium w dniu 15.02.2018 r.: 30-50 osób
• Seminarium w dniu 16.02.2018 r.: 30 osób

3.4. Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
Dnia 15.02.2018 r.:
• przerwa kawowa: godz. 10.50 – 11.50
• Obiad: 13.20-14.40
Dnia 16.02.2018 r.:
• przerwa kawowa: godz. 8.30

3.5. Miejsce realizacji usługi:
W dniu 15.02.2018 r.: Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
W dniu 16.02.2018 r.: wskazany adres w Białymstoku

3.6. Sposób realizacji usługi:
I. Dostarczenie serwisu 30 minut przed rozpoczęciem konferencji/warsztatów.
II. Uprzątnięcie miejsca serwowania posiłków po zakończeniu konferencji/warsztatów.

Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w formie stołu szwedzkiego. Na potrzeby korzystania z posiłków Wykonawca powinien zapewnić filiżanki do napojów gorących, szklanki, łyżeczki, sztućce, talerzyki, serwetki – w ilościach odpowiedniej do liczby uczestników warsztatów i kosz na śmieci.

W dniu 15.02.2108 r. Wykonawca powinien zapewnić osobę (obsługę kelnerską) do przygotowania posiłków oraz późniejszego uprzątnięcia miejsca podawania posiłków. Obsługa kelnerska nie jest wymagana w dniu 16.02.2018 r.

3.7. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania.
2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
3. Posiadają odpowiednie uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi – o ile istnieje
ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji
przedmiotowej usługi.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej dającej możliwość realizacji zamówienia.
6. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem 2)

3.8. Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien:
• zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie

4. Kryteria oceny ofert
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium:
• Cena oferty 80 pkt
• Doświadczenie 20 pkt

2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów = najniższa oferowana cena posiłku /cena posiłku oferty ocenianej x 80
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów.
Przez „cenę posiłku” rozumie się „jednostkową cenę brutto za jeden posiłek (koszt na dzień na osobę)”.

3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie”.
W kryterium „Doświadczenie” ocena zostanie dokonana na podstawie opisu dotychczasowej działalności Wykonawcy opartej na liczbie usług cateringowych w ramach szkoleń i konferencji (lub podobnych wydarzeń) dla co najmniej 12 uczestników w okresie ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty, popartych referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
a. 0 - 5 usług cateringowych: 5 punktów
b. 6 - 10 usług cateringowych: 10 punktów
c. 10 i więcej usług cateringowych: 20 punktów

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium, Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) liczbę zrealizowanych usług cateringowych, które poprze dołączonymi do oferty kopiami referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2018-02-15 - 2018-02-16
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1,

Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Knapp
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 51 22
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
  • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
  • referencje
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-09 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Oferty należy złożyć fertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, BOWITT, ul J. Kilińskiego 1, 15-089 lub w formie elektronicznej do dnia 09.02.2018, godz. 12:00 na adres e-mail: bowitt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
  • złożenie oferty po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika) skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_catering.docx303.44 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.docx84.77 KB
zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy_catering_poprawiony.docx303.57 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf217.8 KB