Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”

Nr sprawy: 
AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018
Data (wystawienia): 
2018-04-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” 10 pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.
1) Docelowa grupa: 10 pracowników naukowo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- 22-24.06.2018
Przewidzianych jest 25h szkoleniowych + przerwy kawowe i obiadowe.
Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.04.00-00-D049/16-00
Miejsce realizacji usługi: siedziba Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, ul. Mickiewicza 2D, Białystok.
4) Liczba godzin warsztatów: łącznie 25 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
przewidziana jest jedna grupa.
5) Sposób realizacji usługi:
 przygotowanie konspektu (programu) zajęć i materiałów dydaktycznych,
 przeprowadzenie zajęć,
 przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć
 przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach z informacją o liczbie zrealizowanych godzin szkolenia oraz zdobytych kompetencjach.
6) Zakres tematyczny zajęć:
 znajomość dobrych praktyk wymaganych od osób zajmujących się informacją medyczną,
 nabycie umiejętności wyszukiwania informacji medycznych, w tym posługiwanie się narzędziami wspierającymi ten proces (IT) oraz narzędziami analitycznego selekcjonowania informacji,
 poznanie metod dydaktycznych służących przekazywaniu treści związanej z zarządzaniem informacją medyczną na zajęciach ze studentami,
 zarządzanie informacją oferowaną usługom zdrowotnym,
 standardy postępowania medycznego i ich wpływu na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych
 finansowanie świadczeń zdrowotnych
 system SZOI jako narzędzie do komunikacji elektronicznej z płatnikiem publicznym.

7) Forma zajęć:
 warsztaty, praca w grupach, dyskusja, learning-by-doing

Wymagania wobec prowadzącego warsztaty:
Warsztaty prowadzone będą przez co najmniej 1 trenera, który:
 ma wykształcenie wyższe,
 ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania informacją medyczną – zasady dobrych praktyk oraz co najmniej 2 przeprowadzone szkolenia w ciągu ostatnich dwóch lat z tego zakresu,
 jest dyspozycyjny, w okresie planowanej realizacji usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
 Cena oferty - max. liczba - 70 pkt
 Doświadczenie prowadzącego: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” - max. liczba - 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 Liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 70
 Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie prowadzącego”
 W kryterium „Doświadczenie prowadzącego” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 2 szkolenia: 0 punktów
• 3 - 4 szkolenia: 10 punktów
• 5-6 szkoleń: 20 pkt.
• 7 i więcej szkoleń: 30 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) liczbę przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania informacją medyczną – zasady dobrych praktyk. Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 prowadzący to należy podać doświadczenie korzystniejsze dotyczące jednego z nich. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi doświadczenia, w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin i harmonogram realizacji usługi: 22-24.06.2018. Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia z Zamawiającym.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Małgorzata Boruch, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 41, 85 748 57 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
2) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie osoby prowadzącej warsztaty.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-04-17 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie informacją medyczną – zasady dobrych praktyk” sprawa nr AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 - Nie otwierać przed dniem 17.04.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx269.21 KB
zalacznik_2_formularz_ofertowy.docx265.12 KB
zalacznik_3_umowa_szkoleniowa_wzor.docx278.06 KB
zalacznik_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym.docx262.67 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx264.03 KB