Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych

Nr sprawy: 
AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018
Data (wystawienia): 
2018-07-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03,04,00-00-D049/16-00

Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych w procesie dydaktycznym na studiach jednolitych magisterskich i doktoranckich” 4 pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakwalifikowanym do udziału w projekcie: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.
1) Grupa docelowa: 4 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- w okresie 01.09.2018 r. – 30.09.2018 r. ; konkretne dni i godziny do uzgodnienia z Zamawiającym
3) Miejsce realizacji usługi: siedziba Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, ul. Mickiewicza 2D, Białystok.
4) Liczba godzin warsztatów: łącznie 40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
przewidziana jest jedna grupa.
5) Sposób realizacji usługi:
 przygotowanie konspektu (programu) zajęć i materiałów dydaktycznych,
 przeprowadzenie zajęć,
 przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć
 przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach z informacją o liczbie zrealizowanych godzin szkolenia oraz zdobytych kompetencjach.
6) Zakres tematyczny zajęć:
 zagadnienia dotyczące rodzajów baz danych wykorzystywane w analizie omicznej,
 nabycie umiejętności posługiwania się bazami danych,
 komunikatywność przekazywania wiedzy i umiejętności korzystania z baz danych studentom studiów jednolitych magisterskich i doktoranckich
7) Forma zajęć:
 warsztaty, praca przy komputerze i w laboratoriach, dyskusja, learning-by-doing

Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Szkolenie prowadzone będzie przez co najmniej 1 trenera, który:
 ma wykształcenie wyższe,
 ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie pozyskiwania wyników analiz omicznych i wykorzystania informatycznych baz danych do interpretacji tych wyników
 posiada co najmniej 1 publikację w zakresie badań omicznych z wykorzystaniem IT /wymienić/
 ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauk omicznych w tym z wykorzystania informatycznych baz danych do interpretacji tych wyników
 jest dyspozycyjny, w okresie planowanej realizacji usługi
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia oraz doświadczenia.
3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
 Cena oferty - max. liczba – 80% - 80 pkt
 Doświadczenie merytoryczne szkolącego - max. liczba – 20 % - 20 pkt.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
- w okresie 01.09.2018 r. – 30.09.2018 r. ; konkretne dni i godziny do uzgodnienia z Zamawiającym
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marta Olędzka - Szewczyk; Katarzyna Turkowicz
Telefon kontaktowy: 
85 748-55-21, 85 748 56-25
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-01 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych w procesie dydaktycznym na studiach jednolitych magisterskich i doktoranckich” sprawa nr AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 - Nie otwierać przed dniem 01.08.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx270.17 KB
zalacznik_2_formularz_ofertowy.docx266.88 KB
zalacznik_3_umowa_wzor.docx275.82 KB
zalacznik_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym1.docx262.52 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx271.48 KB