Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania farmacji klinicznej” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”

Nr sprawy: 
AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018
Data (wystawienia): 
2018-03-14
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.04.00-00-D049/16-00
Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania Farmacji klinicznej” 4 pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakwalifikowanym do udziału
w projekcie: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.
1) Docelowa grupa: 4 pracowników naukowo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- 13-14.04.2018
- 25-26.05.2018
- 08-09.06.2018
- 15-16.06.2018
Przewidzianych jest 60h szkoleniowych na każdy weekend szkoleniowy (piątek-sobota) + przerwy kawowe i obiadowe.
Szczegółowy harmonogram godzinowy do uzgodnienia z Zamawiającym.
Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
 Cena oferty - max. liczba - 70 pkt
 Doświadczenie prowadzącego: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta - max. liczba - 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 Liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 70
 Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie prowadzącego”
 W kryterium „Doświadczenie prowadzącego” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 2 szkolenia: 0 punktów
• 3 - 4 szkolenia: 10 punktów
• 5-6 szkoleń: 20 pkt.
• 7 i więcej szkoleń: 30 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) liczbę przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta. Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 prowadzący to należy podać doświadczenie korzystniejsze dotyczące jednego z nich. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi doświadczenia, w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin i harmonogram realizacji usługi: - 13-14.04.2018 - 25-26.05.2018 - 08-09.06.2018 - 15-16.06.2018 Przewidzianych jest 60h szkoleniowych na każdy weekend szkoleniowy (piątek-sobota) + przerwy kawowe i obiadowe.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Małgorzata Boruch, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 41, 85 748 57 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
2) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie osoby prowadzącej warsztaty.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-03-23 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania farmacji klinicznej” sprawa nr AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 - Nie otwierać przed dniem 23.03.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2.Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia-1.docx269.69 KB
zalacznik_2_formularz_ofertowy.docx265.12 KB
zalacznik_3_umowa_szkoleniowa-1.docx278.29 KB
zalacznik_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym.docx262.46 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx264.03 KB