Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Implementacja metody design thinking w procesie rozwiązywania problemów metodologicznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową (LC)” w kooperacji ze specjalistą z zakresu praktycznego wyk

Nr sprawy: 
AZP/US/12/DWF-073/KADRA/4/2018
Data (wystawienia): 
2018-04-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.04.00-00-D049/16-00
2.Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Implementacja metody design thinking w procesie rozwiązywania problemów metodologicznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową (LC)” w kooperacji ze specjalistą z zakresu praktycznego wykorzystania metody design thinking 16 pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakwalifikowanym do udziału w projekcie: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.
3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
 Cena oferty - max. liczba - 70 pkt
 Doświadczenie trenera: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu LC - max. liczba - 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 Liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 70
 Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie trenera”.
W kryterium „Doświadczenie trenera” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 2 szkolenia: 0 punktów
• 3-4 szkolenia: 10 punktów
• 5-6 szkoleń: 20 pkt.
• 7 i więcej szkoleń: 30 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) liczbę i wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów metodologicznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową (LC). Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 trener to należy podać doświadczenie korzystniejsze dotyczące jednego z nich. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi doświadczenia, w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
w okresie 11.06.2018 – 30.09.2018; konkretne dni i godziny do uzgodnienia z Zamawiającym
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Turkowicz; Małgorzata Boruch
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25, 85 748 58 41,
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
2) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie osoby prowadzącej warsztaty.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-04-26 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Implementacja metody design thinking w procesie rozwiązywania problemów metodologicznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową (LC)” w kooperacji ze specjalistą z zakresu praktycznego wykorzystania metody design thinking” sprawa nr AZP/US/12/DWF-073/KADRA/4/2018 - Nie otwierać przed dniem 26.04.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx269.39 KB
zalacznik_2_formularz_ofertowy.docx265.13 KB
zalacznik_3_umowa_wzor.docx277.11 KB
zalacznik_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym.docx262.71 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowiania.docx265 KB