Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej.

Nr sprawy: 
AZP/US/18/CSM/9/2018
Data (wystawienia): 
2018-06-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej Wykonawcy, dwudniowego szkolenia stanowiskowego dla 6 techników z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
II. Dokładny opis tematyki szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób wyznaczonych jako wsparcie techniczne do obsługi oraz nadzoru sprzętu AV i komputerowego na terenie Centrum Symulacji Medycznej UMB.
Zagadnienia:
 planowanie i organizacja egzaminu OSCE,
 zadania obsługi technicznej egzaminu standaryzacja egzaminu OSCE,
 planowanie, wyposażanie i rozmieszczenie sprzętu audio-video,

III. Cel szkolenia: Uczestnicy powinni posiąść wiedzę z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej.

IV. Cele szczegółowe szkolenia:
1. Planowanie, wyposażanie i rozmieszczenie sprzętu audio-video, telekomunikacyjnego, systemów rejestrujących, sprzętu symulacyjnego.
2. Standaryzacja egzaminu OSCE.

V. Sposób realizacji szkolenia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Zamawiający umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści danego szkolenia.
3. Szkolenie musi opierać się na aspektach praktycznych danego tematu, z przedstawieniem konkretnych przykładów (zajęcia praktyczne – 100% czasu całego szkolenia).
4. Zajęcia praktyczne prowadzone w 1 grupie.
5. Wykonawca zapewnia sprzęt będący przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zapewnia salę wyposażoną w sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran).
7. Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.
8. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikat ukończenia szkolenia powinien zawierać logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom szkolenia certyfikatów.
9. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.) Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nośniku USB w ilości równej liczbie uczestników szkolenia + 1 egzemplarz dla zamawiającego.

VI. Planowany termin szkolenia: czerwiec 2018 r. Dokładny termin realizacji zostanie ustalony między Wykonawcą i Zamawiającym na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

VII. Miejsce szkolenia: miejsce szkolenia zapewnia Wykonawca.

VIII. Długość szkolenia/kursu: dwudniowe szkolenie. Łącznie 16 godzin dydaktycznych.

IX. Planowana liczba uczestników: 6 pracowników UMB w co najmniej 1 grupie szkoleniowej.

X. Liczebność grupy: maksymalnie 6 osób w grupie.

XI. Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Szkolenie prowadzone będzie przez co najmniej 1 instruktora, który:
 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenie.

XII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
 cena – 60%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 doświadczenie instruktora w pracy z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej – 40%
2 lata – 0 pkt
3 lata – 20 pkt
4 lat i więcej – 40 pkt
Doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wpisze liczby lat doświadczenia, Zamawiający przyjmie okres 2 lat jako minimalne wymagane doświadczenie i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin szkolenia: czerwiec 2018 r. Dokładny termin realizacji zostanie ustalony między Wykonawcą i Zamawiającym na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Centrum Symulacji Medycznej
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Hanna Kurza
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 686 52 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-18 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE - AZP/US/18/CSM/9/2018. Nie otwierać przed dniem 18.06.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zal._nr_1_-_szkolenie_z_zakresu_standaryzacji_egzanimow_osce_-_opis_zamowienia.docx75.29 KB
zal._nr_2_-_formularz_ofertowy.docx73.4 KB
zal._nr_3_-_szkolenie_z_zakresu_standaryzacji_egzaminow_osce_-_umowa.docx84.23 KB
zal._nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym.docx71.71 KB
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.docx72.1 KB