Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z komunikacji klinicznej z udziałem pacjentów symulowanych dla nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunkach: lekarski, pielęgniarstwo

Nr sprawy: 
AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018
Data (wystawienia): 
2018-09-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z komunikacji klinicznej z udziałem pacjentów symulowanych dla nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunkach: lekarski, pielęgniarstwo i położnictwo. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
II. Dokładny opis tematyki szkolenia:
 Techniki nauczania komunikacji klinicznej.
 Dowody naukowe na skuteczność metod nauczania komunikowania opartych na doświadczaniu.
 Nauczanie technik przeprowadzania konsultacji medycznej (prowadzenia rozmowy
z pacjentem, zbierania wywiadu, udzielania informacji) z udziałem pacjentów symulowanych (SP) w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
 Zasady tworzenia scenariuszy zajęć z udziałem SP adekwatnych do specjalności medycznych reprezentowanych przez kursantów.
 Zasady tworzenia kompletnych scenariuszy komunikacyjnych, w tym instrukcji dla aktorów (SP).
III. Cel szkolenia: Wprowadzenie do nauczania metodą symulacji medycznej na przykładzie nauczania umiejętności komunikowania się z pacjentem z udziałem pacjentów symulowanych. Celem jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności przeprowadzania zajęć ze studentami z udziałem osób odgrywających rolę pacjentów (SP).
IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena – 50%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Doświadczenie dodatkowe członków zespołu ponad wskazane na potwierdzenie spełniania warunku – 50%
• liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć z udziałem pacjentów symulowanych w ciągu ostatnich 3 lat przez trenera nr 1: do 10 godzin szkoleń - 0 pkt.; 10-50 godzin szkoleń – 5 pkt.; powyżej 50 godzin szkoleń – 10 pkt.;
• liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć z udziałem pacjentów symulowanych w ciągu ostatnich 3 lat przez trenera nr 2: do 10 godzin szkoleń - 0 pkt.; 10-50 godzin szkoleń – 5 pkt.; powyżej 50 godzin szkoleń – 10 pkt.;
• doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni medycznej trenera nr 1: od 1 roku do 2 lat – 5 pkt., od 2 do 5 lat – 7 pkt., powyżej 5 lat - 10 pkt.
• doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni medycznej trenera nr 2: od 1 roku do 2 lat – 5 pkt., od 2 do 5 lat – 7 pkt., powyżej 5 lat - 10 pkt.
• posiadanie tytułu magistra psychologii: brak – 0 pkt., 1 trener – 5 pkt., 2 trenerów – 10 pkt.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Realizacja szkolenia planowana jest na 24.09.2018 (Grupa I) i 25.09.2018 (Grupa II). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia, nie później jednak niż do końca października 2018r., w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego realizację w powyższym terminie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-18 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udzialem pacjentów symulowanych dla nauczycieli akademickich UMB, sprawa nr AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018 - Nie otwierać przed dniem 18.09.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia.doc174 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.docx74.54 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx206.75 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx191.88 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx72.15 KB