Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 10 szkoleń pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu medycznego w CSM UMB" dla pracowników UMB.

Nr sprawy: 
AZP/US/9/CSM/7/2018
Data (wystawienia): 
2018-03-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 10 jednodniowych szkoleń w siedzibie Zamawiającego, dla 49 osób, pracowników UMB z obsługi sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
II Szkolenia będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
III.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
 cena – 40%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 doświadczenie instruktora w prowadzeniu kursów/szkoleń dotyczących obsługi sprzętu do symulacji medycznej w ośrodkach akademickich- 20%
3 lata – 0 pkt
4 lata – 15 pkt
5 lat i więcej – 20 pkt
Pod pojęciem „doświadczenie instruktora w prowadzeniu kursów/szkoleń dotyczących obsługi sprzętu do symulacji medycznej w ośrodkach akademickich” Zamawiający rozumie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu obsługi sprzętu symulacyjnego opisanego w zamówieniu przez instruktora, którym dysponuje Wykonawca. Doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby lat doświadczenia Zamawiający przyjmie 3 lata i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

 liczba przeprowadzonych kursów z zakresu symulacji medycznej dla pracowników akademickich – 40%
0 kursów – 0 pkt
1 kurs –10 pkt
2 kursy - 25 pkt
3 kursy i więcej - 40 pkt
Pod pojęciem „liczba przeprowadzonych kursów z zakresu symulacji medycznej dla pracowników akademickich” Zamawiający rozumie doświadczenie instruktora, którym dysponuje Wykonawca. Liczbę kursów należy podać w formularzu ofertowym. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby kursów Zamawiający przyjmie 0 i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
kwiecień – czerwiec 2018 r. Dokładny termin realizacji Wykonawca określi w formularzu ofertowym.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Centrum Symulacji Medycznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Turkowicz; Hanna Kurza
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25, 85 686 52 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-03-29 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na cykl 10 szkoleń pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu medycznego w CSM UMB” dla pracowników UMB, sprawa nr AZP/US/9/CSM/7/2018 - Nie otwierać przed dniem 29.03.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy.doc161 KB
zalacznik_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx81.74 KB
zalacznik_3__wzor_umowy.docx79.96 KB
zalacznik_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych.doc152 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc157.5 KB