oprogramowanie zestaw do interpretacji obrazów radiologicznych zapisanych w systemie cyfrowym

Nr sprawy: 
4/TIN/USK/2018
Data (wystawienia): 
2018-02-23
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa oprogramowania do zastosowań medycznych z wyposażeniem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - Zestaw do interpretacji obrazów radiologicznych zapisanych w systemie cyfrowym wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.
Dostawa zgodnie z wymaganiami techniczno-użytkowymi określonymi w Załączniku nr 1.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,
mgr inż. Jacek Słowikowski
tel. 085 7485750
jacek.slowikowski@umb.edu.pl

Dział: 
Inwestycji (lewe skrzydło Pałacu Branickich, parter)
Numer pokoju: 
116
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Jacek Słowikowski
Telefon kontaktowy: 
85 7485750
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oferta winna być opatrzona napisem: „Zapytanie ofertowe – Zestaw do interpretacji obrazów radiologicznych zapisanych w systemie cyfrowym"
Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem, opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę .
Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub kopia ww. pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Deklaracje zgodności dotyczące zaoferowanych urządzeń.
Certyfikaty zgodności wydane przez jednostkę notyfikowaną w celu oznakowania CE , dotyczące zaoferowanych urządzeń (nie dotyczy wyrobów medycznych klasy I. Klasa wyrobu medycznego powinna być określona w deklaracji zgodności).
Materiały informacyjne, np. prospekty, foldery, katalogi, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno – ruchowe, dotyczące zaoferowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Jeżeli materiały informacyjne dotyczą różnych wyrobów medycznych, należy zaznaczyć jednoznacznie urządzenia będące przedmiotem oferty. Nie powinno być rozbieżności pomiędzy oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzach szczegółowych oferty, a treścią materiałów informacyjnych.

Należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-03-09 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok, lewe skrzydło, I klatka, pater
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy-1.doc31.5 KB
umowa-1.doc96 KB
zalacznik_nr_1.doc102 KB
zalacznik_nr_4.doc54 KB
zalacznik_nr_5.doc42 KB
zalacznik_nr_6-1.doc32.5 KB
pytania_do_zapytania_ofertowego.doc24.5 KB