OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NA UTWORZENIE BANKU TKANEK I KOMÓREK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Nr sprawy: 
TIN.2111.CPat.1.2018
Data (wystawienia): 
2018-02-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na utworzenie Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Trzy tygodnie od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul.J. Kilińskiego 1, budynek Pałac Branickich

Dział: 
Inwestycji
Numer pokoju: 
112, 113
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Piotr Sobiecki, Elżbieta Sokołowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 5749, 85 748 5748
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Oświadczenie oferenta o zrealizowaniu przynajmniej jednego zamówienia dotyczącego banku tkanek i komórek, polegającego na:
- opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego lub
- opracowaniu dokumentacji projektowej lub
- zrealizowaniu prac budowlanych.
Należy podać rodzaj zamówienia, okres realizacji i nazwę inwestora.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-15 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul.J. Kilińskiego 1, budynek Pałac Branickich, Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
106
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków w, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_pfu.docx15.44 KB
pomieszczenia.jpg2.67 MB
opis_przedmiotu_zamowienia_pfu_bank_tkanek_06.02.18_w._ostat..docx40.41 KB