na wykonanie usługi konsultacji prawnych dotyczących strategii komercjalizacji technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028”

Nr sprawy: 
ABTT-0606-PT45/2018/03
Data (wystawienia): 
2018-07-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa jest wykonywana na potrzeby projektu pn. „Zastosowanie kationowego polimeru do hamowania krwawienia wywołanego przez heparynę niefrakcjonowaną i drobnocząsteczkową.”, akronim: BLEEDOUT, realizowanego na podstawie umowy nr TANGO2/340208/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie w/w projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu konsultacji prawnych dotyczących strategii komercjalizacji technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028 pt. USE OF A BLOCK POLYMER COMPRISING A BLOCK OF POLY(3-(METHACRYLOYLAMINO)PROPYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE) (PMAPTAC) FOR THE NEUTRALIZATION OF HEPARIN.

Po odbyciu konsultacji Wykonawca przekaże raport z konsultacji ze wskazaniem proponowanych strategii komercjalizacji technologii, o której mowa powyżej wraz z podaniem regulacji prawnych dotyczących omawianych zagadnień, w wersji pdf oraz edytowalnej, a także w wersji papierowej z podpisem osób upoważnionych po stronie Wykonawcy.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowań, materiałów, podróży niezbędnych do wykonania usługi itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi dysponować co najmniej 3-osobowym zespołem zdolnym do wykonania zamówienia, którego członkowie spełniają łącznie następujące warunki w zakresie doświadczenia:

a) posiadają doświadczenie we współpracy z instytutami badawczym działającymi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) i/lub uczelniami działającymi na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w zakresie działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości lub centrów transferu technologii; minimalne kryterium spełnienia: 3 współprace z instytutami badawczymi lub uczelniami,

b) posiadają doświadczenie w obsłudze transakcji inwestycyjnych w zakresie doradztwa na rzecz startupu w obszarze negocjacji umowy inwestycyjnej i umowy spółki.
Dodatkowe informacje:
Liczba godzin konsultacji w okresie wykonywania usługi: do 20 godzin.

4. Warunki płatności.
Płatność dokonana zostanie przelewem, do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

5. Wybór oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę kompetencje Wykonawcy i cenę usługi.

Kryteria oceny:
Cena – 60 pkt
Doświadczenie – 40 pkt
Sposób oceny ofert:
Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto ze złożonych ofert
C = ———————————————————- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

Kryterium nr 2 – Doświadczenie – punkty przyznane zostaną za wykazane doświadczenie w obsłudze transakcji inwestycyjnych startupów:
1) w zakresie obsługi transakcji inwestycyjnych, doradztwa na rzecz startupu w obszarze negocjacji umowy inwestycyjnej i umowy spółki
a) minimalne kryterium spełnienia: 5 obsługiwanych transakcji zakończonych podpisaną umową inwestycyjną

 • 6 – 7 transakcji – 10 pkt
 • 8 – 14 transakcji – 20 pkt
 • 15 lub więcej transakcji – 40 pkt
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-08-15
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmakodynamiki, ul. Mickiewicza 2C, 15-089 Białystok, tel. 85748 5889
Dr hab. Andrzej Mogielnicki – w sprawach merytorycznych dotyczących oferty i zamówienia
Telefon kontaktowy: Email:
+48 602114344 amogiel@umb.edu.pl
Dr Andrzej Małkowski – w sprawach organizacyjnych związanych ze składaniem ofert i wykonaniem zamówienia
Telefon kontaktowy: Email:
+48 85 686 5122 btt@umb.edu.pl

Dział: 
Zakład Farmakodynamiki
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Dr hab. Andrzej Mogielnicki
Telefon kontaktowy: 
+48 602114344
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
 • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 • wykaz współprac z instytutami badawczymi i/lub uczelniami
 • wykaz obsługiwanych transakcji inwestycyjnych z potwierdzeniami zawarcia umowy
 • niezbędne dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie i wykształcenie
 • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2)
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-07-20 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: a. osobiście w siedzibie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, BTT, ul J. Kilińskiego 1, 15-089 b. lub przesłać na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, BTT, ul J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok c. lub przesłać e-mail na adres: btt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
 • w przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za wykonanie zadania, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty dotyczącej jw.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.doc32.5 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc33 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf198.53 KB