MODYFIKACJA Dostawa regałów 2-półkowych i pojemników z pokrywami

Nr sprawy: 
TZ.ZO.9.2019
Data (wystawienia): 
2019-03-15
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa regałów 2-półkowych i pojemników z pokrywami wraz z rozładunkiem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.
Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 3 tygodni od daty podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Inwestycji
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 54
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej (e-mail) na adres: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oferty w formie papierowej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-22 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1-2-3_-_regaly_i_pojemniki.docx34.56 KB
zalacznik_nr_4_-_opis_oceny_ofert.doc32 KB
zalacznik_nr_5_-_wzor_protokolu_odbioru.doc39.5 KB
informacja_o_modyfikacjach.doc34 KB
mod_zalacznik_nr_1-2-3_-_regaly_i_pojemniki.docx35.02 KB
zdjecia.zip6.44 MB
wybor_ofert.docx11.72 KB