Kurs dla kadry dydaktycznej przygotowującej i prowadzącej egzaminy OSCE w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Nr sprawy: 
AZP/US/16/APP-073/CSM/4/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego,
5-dniowego kursu dla 17 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination) w podziale na 2 grupy. Kurs jest przeznaczony dla kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów typu OSCE w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
II. Miejsce realizacji: kurs realizowany w siedzibie Zamawiającego.
III. Długość kursu grupy: Łącznie 5 dni x 8 godzin = 40 godzin (godziny dydaktyczne = 45 minut) dla każdej z 2 grup.
IV. Planowana liczba uczestników: 17 osób: 10 osób Wydział Lekarski; 7 osób Wydział Nauk o Zdrowiu (w tym: 5 osób położnictwo, 2 osoby pielęgniarstwo), w podziale na 2 grupy przy założeniu, że liczebność każdej z grup może się różnić.
V. Wymagania wobec Wykonawcy
Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń w zakresie OSCE. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia
VI. Wymagania wobec prowadzącego kurs:
Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia:
- będzie instruktorem/trenerem w zakresie szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia,
- dysponuje co najmniej trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.
VII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
- cena – 70%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- doświadczenie trenera prowadzącego kurs – 30%
przeprowadzenie szkoleń o tematyce obejmującej przedmiot zamówienia (w ciągu ostatnich 3 lat):
a) 1 szkolenie – 0 pkt.
b) 2 szkolenia – 10 pkt
c) 3 szkolenia – 20 pkt
d) 4 i więcej szkoleń – 30 pkt.

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena – 70%,
- doświadczenie trenera prowadzącego kurs – 30%

2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

3) Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 70
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena 70 %.

4) Ilość punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie trenera prowadzącego kurs”:
przeprowadzenie szkoleń o tematyce obejmującej przedmiot zamówienia (w ciągu ostatnich 3 lat):
a) 1 szkolenie – 0 pkt.
b) 2 szkolenia – 10 pkt
c) 3 szkolenia – 20 pkt
d) 4 i więcej szkoleń – 30 pkt.

30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium doświadczenie trenera prowadzącego kurs 30%

Pod pojęciem „doświadczenie trenera prowadzącego kurs” Zamawiający rozumie doświadczenie trenera, którym dysponuje Wykonawca, o którym mowa w pkt IX. Liczbę szkoleń należy podać
w formularzu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby szkoleń Zamawiający przyjmie zrealizowanie 1 szkolenia i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

5)Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin: kurs powinien zostać zrealizowany w okresie IX-XII 2018 r. Termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed datą jego rozpoczęcia dla każdej z 2 grup.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Turkowicz; Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25; 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-07 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe pn. Kurs dla kadry dydaktycznej przygotowującej i prowadzącej egzaminy OSCE w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku sprawa nr AZP/US/16/APP-073/CSM/4/2018 - Nie otwierać przed dniem 07.06.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy.docx193.99 KB
zalacznik_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx199.9 KB
zalacznik_3_umowa.docx205.82 KB
zalacznik_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx192.67 KB
wynik_uniewaznienie.docx194.24 KB