Dostawa wyposażenia do Zakładu Medycyny Nuklearnej USK w Białymstoku

Nr sprawy: 
1/TIN/USK/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa wyposażenia do Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Sekcja Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury (lewe skrzydło Pałacu Branickich) II klatka, parter, pok. 116

Dział: 
Inwestycji
Numer pokoju: 
pok. 116 (lewe skrzydło Pałacu Branickich) II klatka, parter, pok. 116
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Jacek Słowikowski, mgr inż. Adam Korzunowicz
Telefon kontaktowy: 
(085) 748 57 50, 748 57 51
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem, opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę .
Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub kopia ww. pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Deklaracje zgodności dotyczące zaoferowanych urządzeń.
Certyfikaty zgodności wydane przez jednostkę notyfikowaną w celu oznakowania CE, dotyczące zaoferowanych urządzeń (nie dotyczy wyrobów medycznych klasy I. Klasa wyrobu medycznego powinna być określona w deklaracji zgodności).
Materiały informacyjne, np. prospekty, foldery, katalogi, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno – ruchowe, dotyczące zaoferowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Jeżeli materiały informacyjne dotyczą różnych wyrobów medycznych, należy zaznaczyć jednoznacznie urządzenia będące przedmiotem oferty. Nie powinno być rozbieżności pomiędzy oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzach szczegółowych oferty, a treścią materiałów informacyjnych.
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej (e-mail) na adres: jacek.slowikowski@umb.edu.pl
W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenie oferty w formie papierowej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-13 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

swobodnego wyboru oferty
przeprowadzenia dodatkowych rokowań
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc47.5 KB
zal._nr_1.doc159 KB
zal._nr_4.doc67.5 KB
umowa.doc81 KB
zal._nr_5.doc42 KB
zal._nr_6.doc31.5 KB
odpowiedzi_na_zapytania.doc27 KB