Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Klimatyzatora dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB

Nr sprawy: 
TZ.ZO.22.2018
Data (wystawienia): 
2018-07-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączeniu

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-08-31
3. Termin (słownie): 
do 31.08.2018 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Kilińskiego 1, Lewe Skrzydło Pałacu, pokój 230

Dział: 
Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż Justyna Tomaszuk-Gryko
Telefon kontaktowy: 
85 686 5136
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-07-30 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
wzor_protokolu_odbioru.docx22.07 KB
zalacznik_nr_1_i_2_klimatyzator.doc90.5 KB
zalacznik_nr_3_formularz_cenowy.doc31.5 KB
zalacznik_nr_4_opis_kryteriow_ktorymi_zamawiajacy_bedzie_sie_kierowal_przy_wyborze_oferty.doc28 KB
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_zapytania_oferowego.docx11.21 KB