Dostawa walizek reanimacyjnych

Nr sprawy: 
3/TIN/USK/2017
Data (wystawienia): 
2017-09-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa wyrobów medycznych w postaci: walizek reanimacyjnych z wyposażeniem (typ A) - 4 szt., walizek reanimacyjnych z wyposażeniem (typ B) - 2 szt., walizek reanimacyjnych (typ C) - 3 szt. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.
Zgodnie z wymaganiami techniczno-użytkowymi - Załącznik nr 1 ZMIENIONY.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Inwestycji (lewe skrzydło Pałacu Branickich, parter)
Numer pokoju: 
116
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Jacek Słowikowski, mgr inż. Adam Korzunowicz
Telefon kontaktowy: 
85 7485750, 7485751
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oferta winna być opatrzona napisem: „Zapytanie ofertowe – Walizki reanimacyjne”

Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem, opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę .
Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub kopia ww. pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Deklaracje zgodności dotyczące zaoferowanych urządzeń.
Certyfikaty zgodności wydane przez jednostkę notyfikowaną w celu oznakowania CE , dotyczące zaoferowanych urządzeń (nie dotyczy wyrobów medycznych klasy I. Klasa wyrobu medycznego powinna być określona w deklaracji zgodności).
Materiały informacyjne, np. prospekty, foldery, katalogi, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno – ruchowe, dotyczące zaoferowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Jeżeli materiały informacyjne dotyczą różnych wyrobów medycznych, należy zaznaczyć jednoznacznie urządzenia będące przedmiotem oferty. Nie powinno być rozbieżności pomiędzy oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzach szczegółowych oferty, a treścią materiałów informacyjnych.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-26 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok, lewe skrzydło, I klatka, pater
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy-2.doc31.5 KB
umowa-1.doc87.5 KB
zalacznik_4.doc63.5 KB
zalacznik_5.doc42.5 KB
zalacznik_6.doc30.5 KB
zalacznik_1_zmieniony.doc76 KB