Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz filtrów HEPA

Nr sprawy: 
AZ-231/4/A-12/2017
Data (wystawienia): 
2017-10-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail adam.branski@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania.

Zadanie 1
1. Filtr HEPA, klasa H13, 1E-403x203x150-1 nr. 169650MB -1 szt
2. Filtr HEPA, klasa H14, MX14-1220X610X90-01PU nr kat. 164814CH -1 szt

Zadanie 2
Elektroda INLAB MICRO nr kat 51343160 Mettler-Toledo -1 szt

Zadanie 3
Wytrząsarka Vortex Wizard z czujnikiem podczerwieni Velp B-3440 -1szt

Zadanie 4
Wyściółka nacięcia krocza (6 szt) do modelu 60450 symbol 60451 -4 kpl

Zadanie 5
Łaźnia wodna z nastawą cyfrową, 1 miejscowa (Chemland 06-DK-2000-1) -1szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 20
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-10-09 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.