Dostawa sprzętu laboratoryjnego firmy Sigma-Aldrich

Nr sprawy: 
TZ-231/6/17/33/2018
Data (wystawienia): 
2018-08-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

1. Sera-Mag magnetic carboxylate modified particles (Hydrophobic) GE Healthcare, 1µm avg. Part. Size, suspension (5%Solids) 15ml GE44152105050250 -1szt

2. Sera-Mag magnetic carboxylate modified particles (Hydrophobic) GE Healthcare, 1µm avg. part. size, suspension (5%Solids) 15ml GE24152105050250 -1szt

3. Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G particles, GE Healthcare, 1µm avg. part. size, suspension (1%Solids) 1ml GE17152104011150 -1szt

4. Empore SPE Disks C18, diam. 47mm, pk of 20 66883-U SUPELCO -1szt

5. Empore SPE Disks SDB-RPS (Reversed-Phase Sulfonate), diam. 47mm, pk of 20 66886-U SUPELCO -1szt

6. Empore SPE Disks Cation Exchange-SR, diam. 47mm, pk of 20 66889-U SUPELCO -1szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-03 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.