Dostawa sonikatora dla Centrum Badań Klinicznych UMB

Nr sprawy: 
SWI-ZO8-2016
Data (wystawienia): 
2016-11-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

W załączeniu.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Dostawa do 20.12.2016 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, Sekcja Wyposażenia Inwestycyjnego, pom. 230.

Dział: 
Sekcja Wyposażenia Inwestycyjnego
Numer pokoju: 
228
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Wojciech Ossoliński
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 35
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-12-02 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_sonikator.docx22.94 KB
zalacznik_nr_2_formularz_cenowy.doc31 KB
zalacznik_nr_3_-_opis_oceny_ofert.doc27.5 KB
wzor_protokolu_odbioru.doc38 KB
wybor_oferty.doc25.5 KB