Dostawa soczewek do Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
9/TIN/USK/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa soczewek do Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 1 kpl. (zgodnie z wymaganiami techniczno użytkowymi – Załącznik nr 1)

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Inwestycji
mgr inż. Jacek Słowikowski
tel. 85 7485750
mail: jacek.slowikowski@umb.edu.pl

Dział: 
Inwestycji (lewe skrzydło Pałacu Branickich, parter)
Numer pokoju: 
116
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Jacek Słowikowski
Telefon kontaktowy: 
85 7485750
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oferta winna być opatrzona napisem: „Zapytanie ofertowe – soczewki”
Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem, opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę .
Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub kopia ww. pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Deklaracje zgodności dotyczące zaoferowanych urządzeń.
Certyfikaty zgodności wydane przez jednostkę notyfikowaną w celu oznakowania CE , dotyczące zaoferowanych urządzeń (nie dotyczy wyrobów medycznych klasy I. Klasa wyrobu medycznego powinna być określona w deklaracji zgodności).
Materiały informacyjne, np. prospekty, foldery, katalogi, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno – ruchowe, dotyczące zaoferowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Jeżeli materiały informacyjne dotyczą różnych wyrobów medycznych, należy zaznaczyć jednoznacznie urządzenia będące przedmiotem oferty. Nie powinno być rozbieżności pomiędzy oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzach szczegółowych oferty, a treścią materiałów informacyjnych.
Należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Oferta może zostać złożona drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres mailowy: jacek.slowikowski@umb.edu.pl
W przypadku wyboru oferty Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu ofertę w formie papierowej na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-28 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok, lewe skrzydło, I klatka, pater lub na adres mailowy: jacek.slowikowski@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc31.5 KB
umowa.doc78 KB
zalacznik_nr_1.doc89.5 KB
zalacznik_nr_4.doc64.5 KB
zalacznik_nr_5.doc45.5 KB
zalacznik_nr_6.doc33 KB