Dostawa przenośnego inkubatora CO2

Nr sprawy: 
TZ.ZO.38.2019
Data (wystawienia): 
2019-08-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Fizjologii UMB.
Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 4 tygodni od daty podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Inwestycji
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 54
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oferty w formie papierowej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-08 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1-2-3_-_przenosny_inkubator_co2.docx31.24 KB
zalacznik_nr_4_-_opis_oceny_ofert.doc32 KB
zalacznik_nr_5_-_wzor_protokolu_odbioru.doc38.5 KB
zalacznik_nr_6_-_wzor_umowy.docx29.81 KB
wybor_oferty.docx11.91 KB