Dostawa odczynników laboratoryjnych firm: Thermo Fisher, R&D Systems

Nr sprawy: 
TZ-231/7/3/17/19
Data (wystawienia): 
2019-10-31
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy wykazy odczynników znajdują się w załącznikach.

Oferty proszę składać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 30 dni od daty otrzymania zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jolanta Łuczaj / Łukasz Czega
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 55 34 / 748 57 37
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-11-07 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1_-_thermo_fisher.xls43 KB
cz._2_-_thermo_fisher_2.xls40.5 KB
cz._3_-_thermo_fisher_3.xls1.25 MB
cz._4_-_thermo_fisher_4.xls39 KB
cz._5_-_thermo_fisher_5.xls42 KB
cz._6_-_rd_systems.xls38 KB
cz._7_-_rd_systems_2.xls31.5 KB
cz._8_-_rd_systems_3.xls29 KB
cz._9_-_rd_systems_4.xls30 KB
zestawienie_ofert_tz-231_7_3_17_19.pdf187.22 KB