Dostawa odczynników laboratoryjnych firm Thermo Fisher, Abnova, Emfret Analytics i innych

Nr sprawy: 
TZ.220.7.2020.3.8
Data (wystawienia): 
2020-03-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis zamówienia w załącznikach.

Wypełnione formularze (dodatkowo można swoje oferty) proszę przesyłać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl

Dostawa:
Cz. 1: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk Chemicznych,
ul. 3 maja 54, 08-110 Siedlce

Pozostałe:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia
ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 30 dni od daty otrzymania zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 57 37
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-20 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1_-_odczynniki.xls41.5 KB
cz._2_-_odczynnik.xls41 KB
cz._3_-_emfret.xls41 KB
cz._4_-_thermo_fisher.xls43 KB
cz._5_-_thermo_fisher_2.xls44.5 KB
cz._6_-_thermo_fisher_3.xls43 KB
cz._7_-_abnova.xls41 KB
zestawienie_ofert_tz.220.7.2020.3.8.pdf378.79 KB