Dostawa materiałów stomatologicznych

Nr sprawy: 
TZ-231/1/7/7/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegóły w załącznikach:
Cz.I - Drobny sprzęt stomatologiczny
Cz.II - Materiały stomatologiczne Zirkon Zahn
Cz.III -Materiały stomatologiczne Yamahahi i Shofu ( zęby i kompozyty )

Oferty przesłać na adres email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 20 dni od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
( 85 ) 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-22 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
UMB- Dział Zaopatrzenia- e-mail:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
stomat._2-sierpinska_2017-__arkusz.pdf140.26 KB
stomat._3-sierpinska_2017_-_arkusz.pdf125.37 KB
stomat._4-sierpinska_2017_-_arkusz.pdf124.95 KB