Dostawa Laminatora, folii i etykiet

Nr sprawy: 
AZ-231/2/26/3/2016/3
Data (wystawienia): 
2017-01-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegóły w załącznikach
Cz. 1 - Fellowes
Cz. 2 - Etykiety

Oferty przesyłać na adres email: grzegorz.czech@umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 10 dni od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3,

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Grzegorz Czech
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 56 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-13 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • Termin płatności 30 dni,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1_-_fellowes.xls28.5 KB
cz._2_-_etykiety_nowy.xls26 KB