Dostawa gazów

Nr sprawy: 
TZ-231/3/G/2019
Data (wystawienia): 
2019-09-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup gazów butlowych do pojemności 50 L wg załącznika.Dostawa na terenie miasta Białegostoku transportem UMB.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-09-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok ul Akademicka 3.Dział Zaopatrzenia.

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-17 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_-_gazy_2019.pdf238.72 KB