Dostawa elementów umożliwiających zabezpieczenie miejsce zdarzenia (wypadku)

Nr sprawy: 
TZ-231/3/136/5/2019
Data (wystawienia): 
2019-05-29
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegóły w załączniku
Oferty proszę składać na email: marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Dopuszcza się składania ofert osobno na poszczególne części

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
15 dni od dnia otrzymania zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-06-10 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
czesc_1_-_pacholek.docx59.97 KB
czesc_2_-_znak_drogowy_na_stojaku.docx22.38 KB
czesc_3_-_parawan_ochronny.docx141.61 KB
czesc_4_-_slupek.docx63.82 KB
czesc_5_-_flary_ostrzegawcze_diodowe.docx101.06 KB
czesc_6_-_pokrowiec_na_samochod.docx46.32 KB