Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-10/2017
Data (wystawienia): 
2017-08-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.
Oferty proszę składać na adres e-mail: adam.branski@umb.edu.pl

Część 1:
- Holux RCV-3000 GPS Logger -20szt

Część 2:
- Oil Mist, MS40+ nr kat G1960-80039 Agillent-2szt

Część 3:
- OmniSpher 5 C18, S150x4.6 Repl. -CP27817 Agillent -1 szt

Część 4:
- Czujnik ciśnienia APT300, żłącze HSE PLUGSYS AMPL HSE-73-3862 -1szt

Część 5:
-Regulator mocy RM-2C (1x1000 W) BAREL - 5szt

Część 6:
-Rejestrator temperatury z drukarką DR 201 ze świadectwem wzorcowania -1szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 20,e-mail : adam.branski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-08-28 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.