Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-6/2017
Data (wystawienia): 
2017-05-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.
Oferty proszę składać na adres e-mail: adam.branski@umb.edu.pl

Cześć 1
- 11mm Electronic Crimper, 110-240V, Agilent nr kat. 11002534 -1szt
- Kolumna HP-5MSUltraInert 30m, 0.25mm, 0.25um, Agilent nr kat. 19091S-433UI -1szt
- Kolumna Poroshell 120, EC-C18, 3.0x100mm, 2.7um, Agilent nr kat. 695975-302 -1szt
- Union, stand LC flow, no fitting, Agilent nr kat. 5022-2184 -2szt

Część 2
- Ustniki jednorazowe do spirometrii, w systemie Cosmed Qark CPET o średnicy 30mm, dla dorosłych (op. 100szt) -20op.

Cześć 3
- Jednorazowe elektrody ME 4000 do analizatorów firmy Maltron (op. 100szt) -30op.

Część 4
- Dafilon szew 3/0 75cm, 3/0 koła, DS24 nr kat C093552 (op. 36szt) -20op.

Cześć 5
- Pump Seal, Easy-nLC 1000, kit nr kat LC510 Thermo Scientific -1szt
- Valve Rotor (E3) nr kat. LC228 Thermo Scientific -2szt
- SV65B/65BI/100B filter nr kat. 1306150 Thermo Scientific -3szt

Część 6
-Kolumna do HPLC Discovery HS C18 HPLC Column, wymiary: 2.1x150 mm; 3um, Supelco nr kat. 569255-U -1szt

Część 7
- Sondy do Badań w systemie Nano-IR nr kat. PR-EX-nlR2-10 (10szt w zestawie) -1op

Część 8
-CaF2 Raman grade polished window, 13mm dia (+0/-0.1) x 0,5mm (+/-0.1) Crystran -30szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 20, e-mail:adam.branski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-05-22 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.