Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Roche, Penomenex

Nr sprawy: 
TZ-231/6/9/33/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-29
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1 - Roche Diagnostics
- Assay Tip, nr 11706799001, 30 x 120szt - op.3
- Assay Cup, nr 11706802001, 60 x 60szt - op.3
- Sample Cup 716-0425, nr 04834879001, 250szt - op.4

Część 2 - Penomenex
- 2ml, Clear Glass, 12 x 32mm, Flat Base, 9-425 Screw Thread Vial, nr 2ML-9-V1001, 100szt - op.5
- Blue, 9-425 Open Top Ribbed Screw Cap with 9mm Red/PTFE/White Silicone 1mm thick, nr 9-SP3002-2, 100szt - op.5
- 5.8x28.5mm Insert, Clear Glass, Conical Base with Polyspring, nr 2ML-N2002, 100szt - op.3
-2ml Clear Glass, FlatBase, 11mm Crimp Vial, standard opening with label, nr 2ML-11-V1002, 100szt - op.5
- Silver 11mm Open Top Cap with Red PTFE/White Sil e.1mm (0.040 in), nr 11-SP3002, 100szt - op.5

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-06 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.