Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Starlab, Supelco

Nr sprawy: 
TZ-231/6/12/33/2018
Data (wystawienia): 
2018-07-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1 - Starlab
- 8-strip Non-Flex PCR tube with individual Attached Caps, 0,2ml (mixed/natural), 1 bag x 120pcs, nr kat. I1402-3708 - op.8

Część 2 - Supelco
- Supelclean LC-NH2 SPE tubes 500mg volume 3ml, 54szt , nr kat.57014 - op.2
- Supelclean LC-NH2 SPE tubes 100mg volume 1ml, 54szt, nr kat. 504483 - op.2
- Supelclean LC-WCX SPE tubes , 54szt, nr kat. 505595 - op.2

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
30 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-03 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.