Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Bio-rad, BBraun, Rotem

Nr sprawy: 
TZ-231/6/18/33/2018
Data (wystawienia): 
2018-09-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1 - Bio-rad
- MINI PROTEAN Short Plates, nr kat.1653308 - op.5
- MINI PROTEAN Glass plates 1,0mm, nr kat.1653311 - op.5
- MINI PROTEAN Glass plates 1,5mm, nr kat.1653312 - op.5

Część 2 - BBraun
-ostrza do dermatomu, sterylne, 10szt, nr kat.GB228R op. 5

Część 3 - Rotem
- naczynka do tromboelstometru, op.10x20, nr kat. 200011 - op.1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Do dnia 28.09.2018 - część 1. Do 21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego - część 2,3.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia.

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego załącznika. Oferty proszę składać na własnych formularzach

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-11 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.