Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego : filtrów strzykawkowych, kolumn chromatograficznych, światłowodu oświetlacza.

Nr sprawy: 
TZ-231/6/13/33/2018
Data (wystawienia): 
2018-07-26
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części

Część 1
- filtry strzykawkowe nylonowe, niesterylne, śr.4mm, wielkość porów 0,2um, LLG-9.046 196, 1op.100szt - 10 op.

Część 2
- kolumna chromatograficzna Zorbax Extend-C18, RRHT2.1X50MM, 1,8UM, NR KAT. 727700-902 - 1 szt.

Część 3
- kolumna Hypersil MOS CB 3um 125x4.0mm, MZ Analysentechnik, nr kat. MZ6033-125040 - 1 szt.

Część 4
- światłowód oświetlacza Lumen 200 (dł.2 metry, do podłączenia z mikroskopem NikonTi) - 1 szt.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego - części 1-3. 35dni od daty otrzymanaia Zamówienia od Zamawiającego - część 4
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-07-31 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.