Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Nr sprawy: 
TZ-231/6/2/33/2018
Data (wystawienia): 
2018-02-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert ne poszczególne części.

Część 1
- Pęseta krzyżowa do kapsulorekcyjna Brown-Inamura, do cięcia rogówkowego, przez cięcie 1,5mm, długość całkowita 110,0mm, narzędzie tytanowe, Duckworth&Kent Ltd. /2-716GWR8-5 - szt.1
- Pęseta typu Bonn 0,12mm, prosta, 1x2 ząbki, platforma 6,0mm, długość całkowita 89,0mm, narzędzie tytanowe, Duckworth&Kent Ltd. /2-110 - szt.1
- Szpatuła Mckool-Barraquer, zagięta, długość części roboczej 15,0mm, długość całkowita 116,0mm, narzędzie tytanowe, Duckworth&Kent Ltd. /6-099 - szt.1
- Szpatuła zagięta (repozytor tęczókowy), długość części roboczej 15,0mm, długość całkowita 121,0mm, narzędzie tytanowe, Duckworth&Kent Ltd. /6-099-1 - szt.1

Część 2
- PCR Plate, 96-well, non-skirted, op.25 plates, Thermo Scientific/AB0600 - op.1
- MicroAmp®Optical Adhesive Film, 100 covers, Thermo Scientific/4311971 - op.1
- PCR Plate 384-well, standard white, op.50 plates, Thermo Scientific/AB1384W - op.1

Część 3
- Filtry strzykawkowe Nylon 4mm, , 0,2um, 100szt, Thermo Scientific/F2504-2 - op.5

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-15 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.