Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-6/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail: adam.branski@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1
1. Mankiet do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną dla szczurów MLT125/R -1szt

Część 2
1. Lampa HCL Lumina Ca, kodowana, kod. N3050114 -1szt

Część 3
1. Prekolumny Waters Acquity UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130Å 1.7µm, 2.1mm x 5mm 3/pkg; nr kat. 186003975 (Eicosan) 1szt

Część 4
1. Kolumna Eclipse XDB-C18 4.6 x 150 5u nr kat. 993967-902 -1szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
857485620
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-30 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.