Dostawa detergentów ( środków myjących ) i środków dezynfekcyjnych

Nr sprawy: 
TZ-231/1/3/65/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegóły w załącznikach:
Cz.I: Detergenty ( środki myjące )
Cz.II - Środki dezynfekujące

Oferty przesłać na adres email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Stałość cen przez okres 12 miesięcy

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-03-23
3. Termin (słownie): 
do 8 dni od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-31 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
UMB-Dział Zapotrzenia -email:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
oferta_-_detergenty.pdf185.96 KB
oferta-_srodki_dezynfekujace.pdf190.26 KB