Dostawa biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym i etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

Nr sprawy: 
TZ.ZO.47.2019
Data (wystawienia): 
2019-10-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączeniu

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i terminu realizacji przedmiotu zamówienia
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
zgodnie z załącznikami nr 1 - 4
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło, pokój 228

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
228
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 38
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-10-08 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_2_cz_1_testy_wnoz_2019.docx55.22 KB
zalacznik_nr_3_-_4_cz_2_etykiety_wnoz_2019.docx54.35 KB
zalacznik_nr_5_-_opis_oceny_ofert_zmieniony.doc60.5 KB
zalacznik_nr_6_-_wzor_protokol_odbioru_testy_projekt.docx49.74 KB
zalacznik_nr_7_-_wzor-protokol_odbioru_etykiety_projekt.docx49.82 KB
wynik_postepowania.doc59.5 KB