Aktualizacja oprogramowania do aparatu 3500 HID Genetic Analyzer

Nr sprawy: 
AI-231-ZC-2017/07
Data (wystawienia): 
2017-05-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Prosimy o złożenie oferty cenowej wg. załączonego formularza cenowego.
Wymagania dodatkowe określone w formularzu cenowym.
Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta oferowanego rozwiązania w zakresie sprzedaży i serwisu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego udokumentowania właściwego potwierdzenia przez Wykonawcę.
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres it@umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Informatyki i Teletransmisji
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy: 
85-748-5546
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-05-26 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Informatyki i Teletransmisji
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_cenowy_do_ai-231-zc-2017-07.docx21.12 KB